Przez ostatnie lata funkcję tę pełniła Grażyna Przasnyska. Urząd Wojewódzki szuka jej następcy.

Grażyna Przasnyska funkcję tę objęła w 2011 roku. Po 5 latach piastowania stanowiska Warmińsko-Mazurska Kurator Oświaty została odwołana przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 26 stycznia jej obowiązki pełni w zastępstwie za nią Dorota Anuszkiewicz, dotychczasowa wicekurator oświaty.

W związku ze zmianami personalnymi w kuratorium wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił konkurs na kuratora oświaty na Warmii i Mazurach. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Oferty mogą być składane do 10 lutego.