Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego za 2015 rok na działalność STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM WPURDZIE, które działa od 2003 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego od 2012 r., a jego członkami są nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Purdzie.

Celem działalności Stowarzyszenia jest: zdobywanie środków finansowych na pomoc uczniom zdolnym z rodzin najbiedniejszych, promowanie Gimnazjum, aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, zdobywanie środków na działalność pozalekcyjną oraz na polepszenie bazy materiałowej Gimnazjum w Purdzie.

Stowarzyszenie realizuje szereg projektów i programów skierowanych do młodzieży, podejmując różne inicjatywy w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

Realizuje projekty edukacyjne – wspierając zajęcia pozalekcyjne, angażując i motywując uczniów do dalszej nauki, a przede wszystkim ukierunkowując na rozwój własnych pasji.

Priorytetowym celem działalności SPGwP jest pomoc młodzieży zdolnej z rodzin najuboższych. Stowarzyszenie od momentu założenia  funduje stypendia uczniom utalentowanym z rodzin najbiedniejszych, m.in. stypendia naukowe; a także przeznacza pozyskane środki na nagrody rzeczowe dla uczniów, w tym: Prymusa Szkoły, za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny, Absolwenta Roku, Sportowca Roku, „Klasa na medal” i szereg innych nagród i wyróżnień. Stowarzyszenie organizuje również pomoc materialną uczniom w formie stypendium socjalnego. Akcja stypendialna cieszy się dużym powodzeniem, co motywuje uczniów do nauki i rozwijania własnych zainteresowań.

Ponadto Stowarzyszenie wspiera:

–         wyjazdy edukacyjne i kulturalne oraz wycieczki szkolne (m.in. do Filharmonii, teatru, na lodowisko, basen, do kręgielni, kina, Planetarium, muzeów, w tym wyjazd edukacyjny klas II do Malborka, klas III do Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Sądu Okręgowego UMK w Toruniu;

–         wyjazdy  na specjalistyczny obóz szkoleniowy dla najzdolniejszej młodzieży EuroWeek – Szkoła Liderów realizowany w ośrodkach szkoleniowych na Ziemi Kłodzkiej przez Europejskie Forum Młodzieży, jest on prowadzony w 100% w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata:

–         akcje promujące zdrowy styl życia i efektywne wykorzystanie czasu wolnego.

Pozyskane środki finansowe umożliwią nam realizację planów i dalsze wzbogacanie oferty Gimnazjum w Purdzie.

SPGwP pozyskuje fundusze od darczyńców i sponsorów oraz ze składek członków SPGwP – nauczycieli i pracowników Gimnazjum. Wszystkie przychody SPGwP wspierają działalność statutową organizacji. Jedną z nich jest oczywiście wzbogacanie bazy materiałowej i dydaktycznej Gimnazjum w Purdzie. Stowarzyszenie ufundowało szkole sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, co niewątpliwie prowadzi do wyrównywania szans edukacyjnych, zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych, równego dostępu do doskonalenia umiejętności z wykorzystaniem technologii informatycznej, rozwoju młodzieży z terenów wiejskich oraz pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości i odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

Zatem celem działalności Stowarzyszenia jest podniesienie jakości pracy szkoły, jej wizerunku i pozycji w środowisku lokalnym.

Przekazanie 1% z podatku PIT jest bardzo proste.

W zeznaniu podatkowym (PIT) wystarczy podać numer KRS (0000175240) organizacji, na którą Państwo chcecie przekazać 1% podatku i kwotę wyliczonego 1% podatku. Z powyższymi informacjami podzielcie się Państwo z rodziną i znajomymi.

Zdecyduj o swoim 1% podatku –

Twój 1% = 100% naszej Wdzięczności!

Serdecznie dziękujemy również  za darowizny przekazane na nasz rachunek bankowy

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie

Purda 23

11-030 Purda

gmina: Purda

powiat: olsztyński

województwo: warmińsko-mazurskie

Tel./Faks: 89 512 22 12

Rejestry:

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000175240

Rachunek bankowy- 44 2030 0045 1110 0000 0278 3310

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 519576103

Urząd Skarbowy – NIP: 739-33-82-001

Status OPP od: 2012 roku