Anioły Sukcesu w Gminie Barczewo – można zgłaszać swoje kandydatury

  0
  Maly LOLek / Wikimedia Commons

  Wyróżnienia przyznawane są osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla gminy.

  Do 12 lutego 2016 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu.

  REGULAMIN KONKURSU „ANIOŁ SUKCESU W GMINIE BARCZEWO”

  1. Organizatorem konkursu jest Rada Miejska w Barczewie.
  2. Konkurs adresowany do osób fizycznych i innych podmiotów z terenu gmin

  Barczewo i jest organizowany co roku.

  1. Do konkursu należy zgłosić inicjatywy zrealizowane w roku, który podlega ocenie, można również przedstawić działania wieloletnie w następujących kategoriach:

  -kultura i oświata,

  -sport,

  -turystyka i agroturystyka,

  -przedsiębiorczość,

  -ochrona środowiska,

  -wolontariat i filantropia,

  -promocja miasta lub gminy Barczewo.

  4. Do nominacji mogą być również zgłoszone osoby pełniące funkcję lub urząd publiczny, o ile zgłoszone inicjatywy nie wynikają bezpośrednio z zakresu pełnionych przez nich obowiązków, z wyłączeniem z konkursu radnych Rady Miejskiej w Barczewie.

  5.Zgłoszone inicjatywy, wraz z uzasadnieniem, powinny być podpisane przez przedstawicieli instytucji cywilnych, kościelnych albo członków organizacji pozarządowych lub przez grupę co najmniej 5 osób fizycznych.

  6. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, w terminie od drugiego do trzydziestego pierwszego stycznia roku następnego po roku, który podlega ocenie.

  7. Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona Komisja Konkursowa utworzona z przewodniczących wszystkich stałych komisji merytorycznych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Komisji Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

  W ramach konkursu Komisja dokona wyboru osoby lub podmiotu, którym mogą być przyznane statuetki anioła lub honorowe dyplomy.

   1. Kryteria oceny inicjatyw przedstawionych do konkursu:

  1)  w dziedzinie kultury i oświaty:

  a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

  b)  innowacyjność podejmowanych działań,

  c)       wyróżniająca się pomoc w różnych dziedzinach życia kulturalnego gminy,

  d)  promocja regionalnych tradycji;

  2) w dziedzinie sportu i turystyki:

  a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

  b)  innowacyjność podejmowanych działań w zakresie organizacji imprez,

  c)       promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu;

  3) w dziedzinie przedsiębiorczości:

  a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

  b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

  c)       tworzenie nowych miejsc pracy,

  d)  szczególne osiągnięcia w różnych sferach produkcji przemysłowej;

  4) w dziedzinie rolnictwa, agroturystyki i ochrony środowiska:

  a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

  b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

  c)   osiągnięcia w różnych sferach produkcji zwierzęcej i roślin,

  d)  innowacyjność podejmowanych działań;

  5)  w dziedzinie wolontariatu i filantropii:

  a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

  b)  poczucie odpowiedzialności i solidarności z innymi,

  c)       wyróżniająca się współpraca przy organizowaniu różnych akcji, imprez,

  d)współdziałanie w zespole, dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,

  e) darowizna pieniężna lub materialna, lub usługowa na rzecz organizacji pożytku publicznego, instytucji z gminy Barczewo;

  6) w dziedzinie promocji:

  a) udokumentowana szczególna promocja miasta lub gminy Barczewo w okresie co najmniej trzech lat.

  1. Statuetka „Anioła Sukcesu” może być przyznana w jednej kategorii nie częściej, jak raz na pięć lat. Komisja może przyznać tylko jedną statuetkę w jednej kategorii.
  2. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Komisji Sportu Turystki Kultury i Promocji Gminy.

  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  1. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w gazecie samorządowej.
  2. Uroczystego wręczenia statuetek anioła i honorowych dyplomów dokonuje burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie Komisji Konkursowej na uroczystym spotkaniu.

  14.  Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miejska w formie uchwały”.

  DODAJ KOMENTARZ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here