Wyróżnienia przyznawane są osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla gminy.

Do 12 lutego 2016 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „ANIOŁ SUKCESU W GMINIE BARCZEWO”

  1. Organizatorem konkursu jest Rada Miejska w Barczewie.
  2. Konkurs adresowany do osób fizycznych i innych podmiotów z terenu gmin

Barczewo i jest organizowany co roku.

  1. Do konkursu należy zgłosić inicjatywy zrealizowane w roku, który podlega ocenie, można również przedstawić działania wieloletnie w następujących kategoriach:

-kultura i oświata,

-sport,

-turystyka i agroturystyka,

-przedsiębiorczość,

-ochrona środowiska,

-wolontariat i filantropia,

-promocja miasta lub gminy Barczewo.

4. Do nominacji mogą być również zgłoszone osoby pełniące funkcję lub urząd publiczny, o ile zgłoszone inicjatywy nie wynikają bezpośrednio z zakresu pełnionych przez nich obowiązków, z wyłączeniem z konkursu radnych Rady Miejskiej w Barczewie.

5.Zgłoszone inicjatywy, wraz z uzasadnieniem, powinny być podpisane przez przedstawicieli instytucji cywilnych, kościelnych albo członków organizacji pozarządowych lub przez grupę co najmniej 5 osób fizycznych.

6. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, w terminie od drugiego do trzydziestego pierwszego stycznia roku następnego po roku, który podlega ocenie.

7. Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona Komisja Konkursowa utworzona z przewodniczących wszystkich stałych komisji merytorycznych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Komisji Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

W ramach konkursu Komisja dokona wyboru osoby lub podmiotu, którym mogą być przyznane statuetki anioła lub honorowe dyplomy.

    1. Kryteria oceny inicjatyw przedstawionych do konkursu:

1)  w dziedzinie kultury i oświaty:

a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

b)  innowacyjność podejmowanych działań,

c)       wyróżniająca się pomoc w różnych dziedzinach życia kulturalnego gminy,

d)  promocja regionalnych tradycji;

2) w dziedzinie sportu i turystyki:

a)   osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

b)  innowacyjność podejmowanych działań w zakresie organizacji imprez,

c)       promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu;

3) w dziedzinie przedsiębiorczości:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

c)       tworzenie nowych miejsc pracy,

d)  szczególne osiągnięcia w różnych sferach produkcji przemysłowej;

4) w dziedzinie rolnictwa, agroturystyki i ochrony środowiska:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,

c)   osiągnięcia w różnych sferach produkcji zwierzęcej i roślin,

d)  innowacyjność podejmowanych działań;

5)  w dziedzinie wolontariatu i filantropii:

a)   pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,

b)  poczucie odpowiedzialności i solidarności z innymi,

c)       wyróżniająca się współpraca przy organizowaniu różnych akcji, imprez,

d)współdziałanie w zespole, dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,

e) darowizna pieniężna lub materialna, lub usługowa na rzecz organizacji pożytku publicznego, instytucji z gminy Barczewo;

6) w dziedzinie promocji:

a) udokumentowana szczególna promocja miasta lub gminy Barczewo w okresie co najmniej trzech lat.

  1. Statuetka „Anioła Sukcesu” może być przyznana w jednej kategorii nie częściej, jak raz na pięć lat. Komisja może przyznać tylko jedną statuetkę w jednej kategorii.
  2. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Komisji Sportu Turystki Kultury i Promocji Gminy.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  1. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w gazecie samorządowej.
  2. Uroczystego wręczenia statuetek anioła i honorowych dyplomów dokonuje burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie Komisji Konkursowej na uroczystym spotkaniu.

14.  Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miejska w formie uchwały”.