Zachowania pozorujące zdradę to również zdrada!

Wierność to jeden z obowiązków małżeńskich, a zdrada to najczęstsza przyczyna rozpadu związku. Powszechnie rozumiana jest jako stosunek płciowy z osobą, która nie jest współmałżonkiem. Jest to błędne przekonanie, bowiem za niewierność uchodzą również zachowania, które stwarzają jedynie podejrzenia dopuszczenia się zdrady małżeńskiej.

Sam fakt współżycia z inną osobą nie jest zatem konieczny do stwierdzenia rozkładu pożycia z powodu zdrady. Klasycznym przykładem jest nawiązanie bliskich relacji uczuciowych z osobą niebędącą małżonkiem, ale także zamieszkanie osoby zamężnej z inną osobą lub wspólny wyjazd ma wakacje.

Przy rozwodzie okoliczność zdrady przez małżonka będzie brana pod uwagę przez sąd przy orzekaniu o winie. Zdrada ma zawsze charakter zawiniony.

Wina jednego z małżonków daje podstawę niewinnemu współmałżonkowi do roszczeń alimentacyjnych.