Niesłusznie zawyżona opłata od wydania karty pojazdu!

Sprowadziłeś auto z Niemiec, Holandii czy Francji czy też innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. Jeśli zarejestrowałeś auto Polsce to zapewne zapłaciłeś za kartę pojazdu 500zł. Jak się okazuje opłata ta była zawyżona.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dn. 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt U 6/04), Trybunał stwierdził, iż przepis rozporządzenia ustalający tak wysoką opłatę jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Trybunał orzekł ,że przepis traci moc z dniem 1 maja 2006r. Trybunał Sprawiedliwości również podtrzymuje tezę że w/w przepis jest niezgodny z prawem wspólnotowym.

Natomiast Minister wydał nowe rozporządzenie (Dz. U. z 2006 r., Nr 59, poz. 421), którym obniżył opłatę do wysokości 75zł.
Co to oznacza dla właściciela pojazdu?

Właściciel może żądać zwrotu opłaty za kartę pojazdy w wysokości 425 zł. Opłatę można odzyskać w dwojaki sposób. Na drodze administracyjnej lub cywilnoprawnej.
W pierwszej kolejności należy zgromadzić dokumenty (opłata za wydanie karty pojazdy) i wystąpić z wnioskiem do urzędu o zwrot 425 zł wraz z odsetkami, oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na pobraniu opłaty w wysokości 500zł.

Jeśli odpowiedź jest odmowna można skierować skargę do sądu administracyjnego. Na wniesienie skargi masz aż 30 dni. Należy pamiętać o wniesieniu opłaty za skargę. Oplata ta podlega zwrotowi w wypadku wygrania sprawy.

Drugim sposobem na odzyskanie niesłusznie wniesionej opłaty jest droga cywilnoprawna.
Dokładnie tak jak w postępowaniu administracyjnym,(w pierwszym etapie) należy skierować wniosek do urzędu. Jeśli odpowiedź jest negatywna lub nie ma jej wcale to jest do podstawa do wniesienia pozwu do sądu cywilnego powołując się na art 410 KC. Pozew tak jak skarga podlega również opłacie.

Z żądaniem zwrotu nienależnie pobranej kwoty można wystąpić w terminie do 15 kwietnia 2016 r.