Tradycyjnie już warmińsko–mazurscy policjanci włączają się w organizację Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-27 lutego). Kim jest osoba pokrzywdzona? I gdzie może szukać pomocy? Na te i inne pytania z okazji Tygodnia odpowiadają mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.  

Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczną realizację Tygodnia zainicjowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oprócz policji włączyły się także: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Straży Granicznej, Naczelna Izba Adwokacka, Naczelna Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Kuratorów Sądowych, Krajowa Rada Komornicza oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Podmioty te dążą do zwiększenia świadomości prawnej osobom, które stały się ofiarą przestępstwa, organizując dyżury specjalistów. Pomoc w formie porad jest bezpłatna, a udzielają jej policjanci, prawnicy, radcy prawni, psycholodzy oraz przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji.

Kim jest osoba pokrzywdzona?

Kodeks karny i inne ustawy zawierają katalog wielu różnorodnych przestępstw, wyjaśniając, jaką odpowiedzialność prawną ponosi sprawca tych czynów. W każdej sytuacji popełnienia przestępstwa ochrony i pomocy potrzebuje osoba poszkodowana, czy to w wyniku pobicia, oszustwa, kradzieży, czy doświadczania przemocy ze strony najbliższych. W myśl art. 49 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa

Udział w bójce jest karany?

Dane z 2015 r. wskazują, iż w województwie warmińsko–mazurskim stwierdzono 264 przestępstwa bójki i pobicia. Wyjaśnijmy, iż bójka ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, w którym co najmniej trzy osoby występują zarówno jako atakujący i atakowani, a więc nie da się wskazać jednoznacznie obrońców i agresorów. Przykładem bójki są tzw. „ustawki” kibiców piłki nożnej. O pobiciu natomiast mówimy w sytuacji, gdy co najmniej dwie osoby atakują jedną lub więcej osób. Tym samym pobicie tym się różni od bójki, że da się odróżnić napastników od ofiar, przy czym napastnicy mają zdecydowaną przewagę.

„Kreatywni” oszuści

Jeszcze więcej na terenie województwa stwierdzono przypadków popełnienia przestępstwa oszustwa (w 2015 r. – 564), a więc dążenia sprawcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez oszukaną osobę, np. poprzez wyłudzenie od oszukanej osoby pieniędzy. Wyraźnie rysuje się cel działania sprawców tych przestępstw, którym najczęściej jest chęć osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. wzbogacenia się i powiększenia własnego majątku. W tej kategorii przestępstw wciąż niepokojąco często zdarzają się oszustwa popełniane na szkodę osób starszych. Przestępcy posługują się różnymi legendami mającymi uwiarygodnić ich jako np. członków rodziny osób pokrzywdzonych.

Przemoc w rodzinie

Pomimo że dom rodzinny powinien być azylem, istnieją domy, w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Zagrażają im ich najbliżsi – współmałżonek, rodzice, wnuki… Pamiętajmy, iż znęcanie się nad osobami najbliższymi jest przestępstwem i jeśli jesteśmy jego ofiarą, mamy prawo szukać pomocy! Ponadto w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pojawia się pojęcie przemocy w rodzinie, którą jest jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażających te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc może przybierać różne formy. O przemocy fizycznej mówimy, gdy sprawca uderza, kopie, popycha, dusi, o przemocy seksualnej, gdy wymusza się pożycie seksualne lub angażuje się dziecko w aktywność seksualną, natomiast przemoc psychiczną charakteryzuje wyśmiewanie, szydzenie, kontrolowanie drugiej osoby i stałe jej krytykowanie. Przemocą jest również niezaspokajanie potrzeb biologicznych i psychicznych osób, za które jesteśmy odpowiedzialni, a także ograniczanie dostępu do wspólnego konta bankowego lub wydzielanie funduszy dla współmałżonka.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

– w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

– w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

– możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. i święta 8:00 – 16:00).

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:

Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;

Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;

Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się;

Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;

Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

tydzien pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem plakat

Sprawdź dyżury oraz lokalizacje punktów informacyjnych utworzonych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – Olsztyn i okolice:

  • Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Oddział Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39 (VII piętro) – dyżury specjalistów, od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00 – 12:00. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych porady i konsultacji.

Dyżury będą pełnione w następujących godzinach:

poniedziałek (22.02.20116r.) – w godz. 13.00 -15.00

wtorek (23.02.20116r.) – w godz. 12.00-14.00

środa (24.02.20116r.) – w godz. 13.00 -15.00

czwartek (25.02.20116r.) – w godz. 14.00 -16.00

piątek (26.02.20116r.) – w godz. 12.00 -14.00

sobota (27.02.20116r.) – w godz. 10.00 -12.00

  • Prokuratura Rejonowa w Biskupcu Aleje Niepodległości 8 – dyżur w dniu 22.02.2016 r. w godz. 9.00-14.00 w dniach 23.02-26.02.2016 r. dyżur pełniony będzie w Komisariacie Policji w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 41
  • Komisariat Policji w Olsztynku ul. Chopina 25 – dyżury w dniach 23.02-26.02.2016 r. w godz. 7.30 – 17.00
  • Komisariat Policji w Dobrym Mieście ul. Plac 1 Sierpnia 1.