Wraz z Nowym Rokiem weszło wiele zmian w zakresie zatrudnienia. Modyfikacji dokonano w urlopach rodzicielskich, zawieraniu i rozwiązywaniu umów, oraz zostały wprowadzone zmiany co do „ozusowania” zleceniobiorców.

Ustawodawca działając w obronie praw pracowniczych dokonał istotnych zmian na korzyść pracownika:

1. Zmiana ta wymusza na pracodawcy zawarcie umowy na okres próbny na określonym stanowisku maksymalnie dwa razy. Reguła ta ma zastosowanie wówczas, kiedy zostanie przerwany stosunek pracy, a pracodawca i pracownik ponownie zawrą umowę na tym samym stanowisku. Potocznie mówiąc można tylko dwukrotnie „testować” pracownika.

2. Umowy na czas określony mogą być zawarte tylko 3, kolejna umowa jest zawarta już na czas nieokreślony. Gwarantuje to nam zapis §3 art. 251 „uważa się, że pracownik odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.” Zmieniono też okres na jaki może zostać zawarta umowa. Łączny czas umowy na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Wyjątkiem od reguły są sytuacje :

1) zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) wykonywania pracy przez okres kadencji, a także
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
W wypadku wątpliwości wynikających z pkt 4, kwesitę może zawsze rozstrzygnąć sąd.

Konsekwencją zmian w zawieraniu umów o pracę, są również sposoby rozwiązania umów.
Rozwiązanie umowy odbywa się z określonym terminie :

– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy nić 3 lata;
– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

Długoterminowa ochrona pracownika jest korzystna dla pracownika i powala mu na odnalezienie się w nowej sytuacji. Nie zawsze jednak jest to dobry termin dla osób które są wybitnymi specjalistami, a praca szuka ich, a nie odwrotnie.
Długi termin wypowiedzenia i najczęściej brak aprobaty ze strony pracodawcy powoduje,że pracownikowi uciekła szansa na lepsze zajęcie.

Należny jednak przyjąć, że zmiany w prawie pracy są korzystne i mają za zadanie ochronę praw pracowniczych, oraz ograniczyć umowy śmieciowe. Zmiany mają przynieść pracownikowi komfort i stabilizację.